چيستان

نامی پسرانه است که اگر حرف اولش را برداريم  ،نامی دخترانه می شود و اگر حرف دوم ان را برداريم ،نام يکی از ماه های سال می شود .

/ 4 نظر / 17 بازدید

تبتفعغابف

نمتلثقصثثصثفلبيبثقاتعه۷۶۵۴فغععتع هعف۵۴قثص۳قفلغ ع۶ع

خالي بندي

اندیا

[ابرو]عالی بود ولی جوابهایشان راهم بنو یس .